Salgs- og leveringsbetingelser

Elprint AS – Salgs- og leveringsbetingelser 2019-04-16.pdf (33.1 Kb)

Salgs- og leveringsbetingelser for Elprint AS 16. april 2019

 • Tilbud
  Skriftlig tilbud gjelder 30 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er avtalt. Selger er ikke bundet av muntlige tilbud/avtaler mellom kjøper og selgers representant før disse er bekreftet skriftlig. Tilbudet er gitt i overenstemmelse med opplysningene på tilbudet. Prisen kan bli forandret hvis disse opplysningene endres eller er mangelfulle.
 • Prisen
  Prisen forstås netto, ekskl. merverdiavgift og frakt
 • Levering
  Dersom hele bestillingen etter kjøpers ønske skal leveres oppdelt, enten i tid eller til forskjellige adresser, kan selger beregne gebyr. Hvis ikke annet er særskilt avtalt, går risikoen over på kjøper når ting blir overgitt til den fraktøren som skal forestå forsendelsen. Alle forsendelser skjer for kundens regning og risiko.
 • Leveringstid
  Hvis ikke annet er avtalt gjelder leveringstiden fra den tid bestilling er notert hos selger, eller fra den dato eventuelt skriftlig ordrebekreftelse er sendt.
 • Force majeure
  Skulle det som følge av arbeindskonflikt eller andre omstendigheter utenfor partenes kontroll oppstå forsinkelser er partene uten ansvar for dette. Skulle forsinkelsen overstige 6 måneder kan partene skriftlig heve avtalen. Kjøper eller selger er ikke erstatningsansvarlig ved hel eller delvis heving av avtalen på grunn av omstendigheter i dette punkt.
 • Betaling/betalingsvilkår
  Kunder uten kreditt vil motta varen mot kontant-oppgjør eller i oppkrav hvis ikke annet er avtalt. Betaling skal skje uoppfordret i sin helhet innen forfall. De leverte varer er ELPRINT AS eiendom til befriende betaling finner sted. Kunder med kreditt som ikke overholder betalingsbetingelsene kan risikere å miste kreditten. Kreditt vil bli vurdert fortløpende, og søknad om kreditt vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Etter forfall beregnes morarente.
 • Reklamasjon
  Ved mottakelse av varen må kunden inspisere denne og reklamere skriftlig ved eventuelle åpenbare feil eller mangler innen 30 dager fra varen er mottatt. Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Forøvrig er selgers ansvar under en hver omstendighet begrenset til varens kostnad.
 • Annullering/Retur
  Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre. Avtalen kan bare endres med vårt skriftlige samtykke.
 • Ansvar
  Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte er oppstått på grunn av feil eller mangler ved levert vare, dersom det ikke kan påvises at selgeren har vist grov uaktsomhet. Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til varens kost. Selger er ikke ansvarlig for konsekvensskader oppstått ved bruk av de solgte varer.
 • Konstruksjoner
  Selger er ikke ansvarlig for feil og mangler i underlaget fra kunden.
 • Utfallsprøver
  Godkjenner kjøperen utfallsprøver uten forbehold, godtar selgeren ikke senere noen innvendinger, i den utstrekning levert vare er i samsvar med de godkjente utfallsprøver.
 • Toleranser og mål
  Dersom det ikke er truffet særskilt avtale om toleranser gjelder de toleransekrav som selgeren normalt bruker for slik vare. Endring i toleransekrav etter avtalens inngåelse forutsetter skriftlig overenskomst mellom partene.
 • Voldgift
  Vilkårene i avtalen gjelder i tillegg til norsk lovs alminnelige regler. I tilfelle uenighet om forståelsen av disse betingelser skal tvisten henvises til voldgift i Bergen Byrett.
Sidebar